Author: Habib El Mallouki

John Louis Esposito (photo: Georgetown University)

Interview with the Islam scholar John Louis Esposito

1

Islam′s image problem