Zhaparov's seduction of the people

Favourite to win the presidential election: Sadyr Zhaparov
Favourite to win the presidential election: Sadyr Zhaparov